แบบ ปพ.5 และ ปพ.6 ประถมศึกษา (ครูประจำชั้น) 372

ปพ.5 และปพ.6 สำหรับครูประจำชั้นที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ตัวนี้สำหรับใช้งานเฉพาะปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
โปรแกรมสำหรับกระดาษขนาด A4 รองรับจำนวนนักเรียน 60 คน

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

Previous ArticleNext Article