โปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 126

โปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล ใช้งานง่าย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.kruchiangrai.net

Previous ArticleNext Article