โปรแกรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกายของนักเรียน 1656

โปรแกรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงและคำนวณค่าดัชนีมวลกายของนักเรียน
คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมของน.ร.แต่ละคนโดยอิงจากอายุและเพศ

สำหรับน.ร.อายุ 6-12 ปี

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link