โปรแกรมบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก 212

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ สำหรับเด็กอายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU-ThaiGrowth)

พัฒนาโดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ใช้เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, แชนแนลห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

Previous ArticleNext Article