โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 205

โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2

ภาคเรียนที่ 2/2565(ธันวาคม 2565) พร้อมแบบบันทึกคะแนน

รายละเอียดดังนี้

โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 (พร้อมแบบบันทึดคะแนน)

โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 (พร้อมแบบบันทึดคะแนน)

โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 (พร้อมแบบบันทึดคะแนน, สำหรับสพม.)

โปรแกรมประมวลผลการฟังและการพูด ป.1-3 (เฉพาะเขตพื้นที่พิเศษ)
พัฒนาโดย นิเทศออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 2

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5นิเทศออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 2

Previous ArticleNext Article