โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน (ครูTee) 1412

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล

ประเมินค่านิยม 123 ประการ, ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ, ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ชุนนุม แนะแนว และกิจกรรมสาธารณประโยชน์)

โปรแกรมพัฒนาโดยครูTee (โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ)

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ครูTee, ครูมาแล้ว
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link