โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน 71

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินค่านิยม 12 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูTee

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

Previous ArticleNext Article