โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ 295

โปรแกรมะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ใช้ประเมินพฤติกรรมนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านอารมณ์ ด้านความประพฤติ/เกเร ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

โปรแกรมพัฒนาโดยอ.จเร หลอประดิษฐ์ ตำแหน่ง อ. 2 ระดับ 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Previous ArticleNext Article