โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 149

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. V3 พร้อมคู่มือการใช้งาน

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

  1. รู้จักโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automatiom System)

2. การติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

3. งานจัดการและบริหารระบบ

4. งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด

5. การติดสันหนังสือ

6. งานบริการยืม-คืน

7. งานสถิติและรายงาน

8. งานสนับสนุน

9. การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

10. การสำรองและการกู้คืน

11. การนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมห้องสมุดอื่น

12. การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ผ่านเครือข่าย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5, สพฐ.

Previous ArticleNext Article