โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น 4286

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม (Classical Test Theory) ด้วยเทคนิค 25 % คำนวณด้วยสูตรอย่างง่าย และเทคนิค 27 % จากตารางของจุงห์เต ฟานจะให้ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่าความเชื่อมั่นและ สถิติพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแปลความหมายแต่ละข้อแต่ละตัวเลือกให้อีกด้วย

พัฒนาโดยอาจารย์ภคนันต์ ทองคำ โรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruchiangrai.net
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link