โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2811

โปรแกรมสร้างขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์
สามารถใช้วิเคราะห์ผู้เรียนไม่เกิน 50 คนต่อห้อง จำนวนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียนต่อ 1 วิชา

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Do Learning
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link