โปรแกรมสูตรลัดการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม 108

โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5 เป็นตรลัดการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม
สามารถรวมคะแนนเก็บหรือกระจายคะแนนเก็บตามจำนวนช่องที่ต้องการได้ กำหนดสัดส่วนร้อยละได้

พัฒนาโดยครูชัชวาลย์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจวิชาการ

Previous ArticleNext Article