โปรแกรมแบบบันทึกสำหรับครูประจำชั้น (Excel)-(Kru Fee) 7235

โปรแกรมแบบบันทึกสำหรับครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
มีไว้บันทึกรายการต่างๆที่ครูประจำชั้นมักต้องใช้อยู่บ่อยครั้ง เช่น บันทึกเกี่ยวการแปรงฟัน การดื่มนม การรับประทานอาหารกลางวัน การละหมาด การดูแลความสะอาดของเขตบริการ การมาเรียน เป็นต้น

โปรแกรมพัฒนาโดย Kru Fee Apps

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: facebook.com/KruFeeApps
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link