โปรแกรม B-Index 152

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) และแบบสำรวจ

โปรแกรมพัฒนาโดย อาจารย์สาคร แสงผื้ง (ติดต่อ 053112645, อีเมล์ [email protected])

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krustation.com

Previous ArticleNext Article