โปรแกรม Excel แบบบันทึกเวลาเรียน 16

โปรแกรมบันทึกเวลาเรียนของนักเรียน ครบทั้ง 12 เดือน

สรุปเวลาเรียนทั้งเดือนได้ สรุปวันมาเรียน ขาด ลา ป่วยในแต่ละเดือนได้

พัฒนาโดยเพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

Previous ArticleNext Article