คลังเครื่องมือครู

กระดาษคำตอบทุกรายวิชา

Loading

กระดาษคำตอบมีทุกรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ศิลปะ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ

สำหรับครู อาจารย์ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้ในการเก็บคะแนนการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค เป็นไฟล์ภาพ(สกุล JPG)

สร้างโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

8 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *