EdApp 68

EdApp เป็น The Mobile LMS คือแอพและเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับใช้จัดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สามารถสร้างคอร์สเรียน บทเรียน มีเกมในตัว ตั้งคำถามและสั่งงานได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.edapp.com

Previous ArticleNext Article