คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม ปพ.5 (สองระบบ) 3.1 Final

Loading

โปรแกรม ปพ.5 สองระบบ
รองรับจำนวนวิชาไม่เกิน 12 วิชาต่อปีการศึกษา รองรับจำนวนนักเรียนไม่เกิน 45 คนต่อห้อง
สามารถส่งออกเป็นไฟล์พีดีเอฟหรือให้สร้างโฟลเดอร์บันทึกไฟล์ได้

ฟิวเจอร์โปรแกรม
– เมื่อพิมพ์ออกมาจัดรูปเล่ม ไม่มีตกขอบ ไม่ขยายเกินตาราง
– สามารถนำเข้ารายชื่อนักเรียนจากระบบ DMC ทำให้สะดวกไม่ทำงานซ้ำซ้อน ไม่ต้องพิมพ์ชื่อนักเรียนในเสียเวลา
– เช็คเวลาได้ง่ายด้วยการคลิกปุ่มครั้งเดียว
– ประหยัดงบประมาณ ประหยัดกระดาษ ถ้าฝ่ายวิชาการต้องการจะตรวจว่าทำ ปพ.เป็นปัจจุบันหรือไม่ สามารถส่งออกไฟล์เป็น PDF ให้ผู้รับผิดชอบตรวจ

กรณีใช้แบบรวมวิชา (ครูประจำชั้นสอนทุกวิชา)
– เมื่อกรอกคะแนนครบทุกรายวิชา สิ้นปีการศึกษา สามารถทำประกาศผลรวมของชั้นนั้น ใน 1 หน้ากระดาษ A4
– พิมพ์รายงานผลการเรียน เกรดเฉลี่ย (จัดลำดับที่ หรือไม่จัดก็ได้) เป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งผลการเรียนในผู้ปกครองทราบ
– ครูประจำชั้นสามารถส่งออกผลการเรียนรวมทุกวิชาของชั้นตัวเองเป็นไฟล์ .csv เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลผลการเรียนในระบบ SchoolMis
– มีบันทึกข้อความรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายงานผู้บริหารทราบ
– กรณีสอนเป็นรายวิชา สามารถ ส่งอออกผลการเรียนแต่ละวิชา เป็นไฟล์ .csv เพื่อส่งต่อให้ครูประจำชั้นนำเข้าผลการเรียน โดยไม่ต้อง Key เกรดเอง

ข้อจำกัดของโปรแกรม
– ในหนึ่งไฟล์ใช้ได้กับ 1 ห้องเรียน หากสอนหลาย ๆห้อง หลายๆ วิชา จะต้อง Copy เป็นหลายไฟล์เท่ากับจำนวนห้อง จำนวนวิชาที่สอน
– การลงคะแนนสอบ คะแนนเก็บต่าง ๆ ไม่ได้ออกแบบให้เก็บคะแนนลงลึกถึง KPA หรือให้ตรงตามตัวชี้วัด (มีช่องให้ลงคะแนนภาคเรียนละ 14 ช่อง ไม่รวมกลางภาค ปลายภาค)

*หากโรงเรียนใดนำไปใช้แล้ว ต้องการให้ไปอบรมวิธีการใช้งาน หากไม่ไกลมากนักผู้พัฒนายินดีไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
**Password สำหรับเปลี่ยนชื่อโรงเรียน คือ ชื่อจริงของผู้พัฒนาเป็นภาษาไทย พิมพ์ติดกันโดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ หาชื่อจริงของผู้พัฒนาให้เจอว่าชื่ออะไร เท่านี้ก็จะสามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นของโรงเรียนท่านได้ ฟรีๆ

พัฒนาโดยครูตอเต่า

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krutortao.com

รับไฟล์
PP5-V3.1Final.xlsb (22 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *