คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

Loading

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. V3 พร้อมคู่มือการใช้งาน

วีดีโอแนะนำการใช้งาน
1.รู้จักโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automatiom System)

2.การติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

3.งานจัดการและบริหารระบบ

4.งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด

5.การติดสันหนังสือ

6.งานบริการยืม-คืน

7.งานสถิติและรายงาน

8.งานสนับสนุน

9.การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

10.การสำรองและการกู้คืน

11.การนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมห้องสมุดอื่น

12.การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ผ่านเครือข่าย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5, สพฐ.

รับไฟล์
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ+สพฐ+เวอร์ชั่น+3.rar (0 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *