คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมการวิเคาะร์ผลการวิจัยสำเร็จรูป

Loading

โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป
หาคา E1/E2, ค่า t-test, M ค่าเฉลี่ย และ SD

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
1. การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ E1/E2
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่า +- test
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ หาค่าเแลี่ย และ SD

พัฒนาโดย ครูอุ้ม (ดร.สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

รับไฟล์
โปรแกรมการวิเคาะร์ผลการวิจัย.zip (11 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *