คลังเครื่องมือครู

Skype

Loading

โปรแกรมวีดีโอคอล แชตด้วยข้อความหรือโทรหากัน

สามารถแชตระหว่างบุคคลหรือแชตเป็นกลุ่ม เช่น การประชุมออนไลน์ และยังมีฟิวเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆอีก
สำหรับครู อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.skype.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *