คลังเครื่องมือครู

GeoGebra Math Apps

Loading

โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ทั้งในด้านเรขาคณิตหรือพีชคณิต

สามารถสร้างกราฟด้วยการคลิกเพียงไม่กี่คลิก แสดงสมการของกราฟได้ ใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.geogebra.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *