คลังเครื่องมือครู

Google Classroom

Loading

ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับผู้สอนไว้ใช้ประกอบการสอนออนไลน์ สามารถสร้างชั้นเรียน/วิชาและเพิ่มผู้เรียนเข้ามาในห้อง มีระบบการจัดการคะแนน/ชิ้นงานและเกรดของผู้เรียน

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: classroom.google.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *