คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Loading

โปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล ใช้งานง่าย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.kruchiangrai.net

62 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *