คลังเครื่องมือครู

ปพ.5 ประถมศึกษา ประเมินผลแบบ 2 ภาคเรียน

Loading

โปรแกรมปพ.5สำหรับครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา

แบบประเมินผลเป็นรายภาคเรียน ขนาดกระดาษ A4 สำหรับรองรับจำนวนนักเรียน 60 คนและสำหรับใช้งานเฉพาะปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

56 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *