คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

Loading

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินค่านิยม 12 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูTee

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *