คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด

Loading

โปรแกรมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทั้งก่อนเรียน หลังเรียน และคำนวณหาร้อยละที่เพิ่มหรือลด
สามารถระบุสีของเซลล์ตามคะแนนที่ได้อัตโนมัติ

สำหรับครู อาจารย์นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม หรือนำไปใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การติว O-NET ก็ยังได้ครับ

เกี่ยวกับโปรแกรม
– สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงานได้เลย ไม่มีรหัสผ่าน
– กำหนดคะแนนเต็มก่อนเรียน-หลังเรียน
– กรอกชื่อนักเรียน และคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน ได้เลย

โปรแกรมพัฒนาโดยเพจวิชาการ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: thaiexcel.blogspot.com

22 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *