Skype 197

โปรแกรมวีดีโอแชตหรือแชตด้วยข้อความหรือโทรหากัน
สามารถแชตระหว่างบุคคลหรือแชตเป็นกลุ่ม เช่น การประชุมออนไลน์ และยังมีฟิวเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆอีก

สำหรับครู อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.skype.com

Previous ArticleNext Article