Chalk

แอพสำหรับครูและโรงเรียน ช่วยในการจัดการเรียนการสอน สร้างและแชร์บทเรียนออนไลน์ พร้อมกับความสามารถในการตัดเกรด

EdApp

EdApp เป็น The Mobile LMS คือแอพและเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับใช้จัดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

Quizizz

แอพและเว็บแอพลิเคชั่นช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น การถามตอบ(quiz) สร้างโพล มีรายงานสรุปกิจกรรมนั้นๆ

Plickers

แอพช่วยในการสอนของครู อาจารย์ ซึ่งสามารถทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและน่าสนใจสำหรับผู้เรียนมากขึ้น