Chalk

แอพสำหรับครูและโรงเรียน ช่วยในการจัดการเรียนการสอน สร้างและแชร์บทเรียนออนไลน์ พร้อมกับความสามารถในการตัดเกรด

EdApp

EdApp เป็น The Mobile LMS คือแอพและเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับใช้จัดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน