TextAloud 56

โปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

แปลงข้อความ(Text)ที่อยู่ในเอกสาร(เช่น ไมโครซอร์ฟเวิร์ด ไฟล์เอกสารพีดีเอฟ เป็นต้น) อยู่บนหน้าเว็บเพจ หรืออีเมลล์แล้วพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือบันทึกออกมาเป็นไฟล์เสียง ซึ่งครูสามารถประยุกต์นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: nextup.com

Previous ArticleNext Article